Časový harmonogram přijímacího řízení

17.3.2017
Václav Bohata
Termín
 1.3.2017  Do tohoto termínu nejpozději uchazeč nebo jeho zákonný zástupce podá na školu přihlášku ke studiu. Přihlášku je možné donést osobně do sekretariátu školy nebo poštou. V případě odeslání poštou je rozhodující den odeslání.
 20.3.2017  Cermat školám zpřístupní pozvánky k přijímacím zkouškám.
21.3.2017 Následně všem zákonným zástupcům uchazečů o vzdělávání na naší škole odešleme dopis, kde bude pozvánka k přijímacím zkouškám, další pokyny a sdělení včetně přiděleného registračního čísla (evidenčního čísla přihlášky), které jednoznačně identifikuje příslušného uchazeče o studium.
 12.4.2017 Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky (8:30)  a Českého jazyka a literatury (11:45). Žák bude tyto zkoušky vykonávat na škole, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě. Upozorňujeme rodiče, že v době mezi první a druhou zkouškou škola nezajišťuje dozor nad uchazeči.
 19.4.2017  Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky (8:30)  a Českého jazyka a literatury (11:45). Žák bude tyto zkoušky vykonávat na škole, kterou v přihlášce uvedl na druhém místě. Upozorňujeme rodiče, že v době mezi první a druhou zkouškou škola nezajišťuje dozor nad uchazeči.
 28.4.2017 Nejpozději do 12:00 hod příslušného dne by školy měly obdržet z Cermatu výsledky přijímacích zkoušek .
28.4.2017

odpoledne

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a na vývěsce před vchodem do školy. Seznam bude obsahovat pouze přidělená registrační čísla, nikoliv jména uchazečů.  Škola vyčlení podle situace určitý počet míst pro případ konání náhradních termínů přijímacích zkoušek.

Seznam byl zveřejněn na webu školy a na nástěnce před vchodem do školy.

U žáků, kteří byli ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.
Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo ho lze vyzvednout osobně v sekretariátě školy.. Ode dne doručení tohoto rozhodnutí začíná běžet zákonná lhůta 3 pracovních dní pro podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Doporučujeme podat odvolání, protože zápisové lístky řada uchazečů uplatní na jiné škole a následně mohou být přijati i ti uchazeči, kteří byli původně nepřijati a včas podali odvolání.
11.5.2017 První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro žáky, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušky v řádném termínu.
12.5.2017  Druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro žáky, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušky v řádném termínu.
17.5.2017  Termín pro odevzdání zápisových lístků uchazečů přijatých ke studiu.
17.5.2017 Vyřízení odvolání proti nepřijetí ke studiu.
17.5.2017 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení. Počet případných volných míst v jednotlivých oborech bude znám až poté, co nám uchazeči o studium doručí zápisové lístky a až vyřídíme případná odvolání proti nepřijetí ke studiu.