Harmonogram přijímacích zkoušek

26.4.2021
Věra Svárovská

Řádný termín: středa 5. května 2021

Náhradní termín: úterý 18. května 2021

Seznamy uchazečů a přidělených učeben budou k dispozici ve vchodu do školy na nástěnce.

Zákonný zástupce toho uchazeče, který nebude moci ze závažných důvodů konat přijímací zkoušky v prvním řádném termínu, sdělí tuto skutečnost prokazatelným způsobem mailem či telefonicky nejpozději ve středu 5. května do 7:55 hod. V tom případě bude uchazeč konat zkoušku v druhém náhradním termínu v úterý 18. května 2021. Pokud jste již tuto skutečnost oznámili, považujte informaci za bezpředmětnou.

Harmonogram přijímacích zkoušek platný pro oba termíny

8:15 – přítomnost uchazečů v přidělené učebně

8:15 – 9:00 administrace a případné antigenní testování

9:00 – 10:00 – test MATEMATIKA

10:00 – 10:45 – pauza

11:00 – 12:00 – test ČESKÝ JAZYK

Hlavní vchod do budovy školy bude otevřen od 7:30.

Rodiče do budovy školy během přijímacích zkoušek nebudou mít přístup.

Z důvodu větrání a dezinfekce povrchů v učebnách mezi jednotlivými testy budou žáci trávit pauzu mimo budovu školy, případně na chodbě. Mimo budovu nenese škola za žáky odpovědnost.

Informace o povinném testování

Uchazeč o studium musí předložit platné potvrzení o negativním výsledku antigenního testování ze základní školy, které nesmí být starší, než 7 dní. Alternativně je možné dodat potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 90 dnech. Pokud nebude dodáno potřebné potvrzení, budeme uchazeče testovat antigenními testy v učebně před zahájením zkoušky.

Seznam povolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky

Povolenými pomůckami pro konání školní přijímací zkoušky jsou pouze psací a rýsovací potřeby

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou vyhlášeny formou zveřejnění seřazeného pořadí na webu školy a na vývěsce před vchodem do školy dne 19. května 2021. V seznamech podle oborů budou místo jmen uvedena pouze registrační čísla uchazečů o studium. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Zákonným zástupcům uchazečů o studium, kteří nebudou přijati ke studiu, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou nebo předáno osobně v sekretariátu školy dne 19. května 2021 od 9:00 hod do 15:30 hod.