Přijímací řízení – časté dotazy

26.4.2021
Václav Bohata
bookmark

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Jaké jsou základní podmínky přijímacího řízení na vaši školu?

  1. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ nedostatečnou známku z jakéhokoliv předmětu.
  2. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk známku dostatečnou. Nejhorší známka z těchto předmětů může tedy být 3 (dobrý). Pokud jsou na vysvědčení dva cizí jazyky, budeme počítat tu lepší známku.

Co se stane, pokud některé údaje na přihlášce ke studiu budou hůře čitelné?

Toto je v případě kontaktních údajů, především e-mailových adres a telefonních čísel, docela zásadní problém. Pokud budou tyto údaje nečitelné, nedostanete informace, pozvánku k přijímacímu řízení a nebude možná žádná další komunikace. Proto Vás žádáme, abyste tyto údaje vyplnili na počítači nebo psacím stroji, nikoliv ručně. Doporučujeme si tyto údaje pečlivě zkontrolovat.

Jaké je hranice úspěšnosti přijímacích zkoušek, aby se student dostal na vaši školu?

Na to je jednoduchá odpověď: neexistuje. Po vykonání přijímacích zkoušek vznikne pořadí seřazené od nejlepších k nejhorším. Pokud bude přihlášených uchazečů více, než počet přijímaných, tak prostě v seznamu uděláme „čáru“. Kdo je nad ní, bude přijat, kdo pod ní, přijat nebude. Vše tedy bude záviset na množství přihlášených uchazečů o studium a jakýkoliv odhad předem není možný.

Jak budete hodnotit uchazeče o studium, jaká máte kritéria?

Je několik možností:

  1. Na vysvědčení z 1.pololetí 8.ročníku ZŠ byl uchazeč hodnocen z jakéhokoliv předmětu stupněm nedostatečný nebo z některého  z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný: Uchazeč o studium nesplnil základní podmínku přijímacího řízení a ke studiu nebude přijat.
  2. Uchazeč o studium splňuje základní podmínku přijímacího řízení, celkové množství přihlášek ve studijním oboru je větší, než počet přijímaných žáků: Uchazeč bude konat přijímací zkoušky. Pořadí přijímacího řízení bude tvořeno z 50 procent bodovým hodnocením z přijímacích zkoušek a z 50 procent prospěchem z 1. pololetí 8. ročníku.
  3. Uchazeč o studium splňuje základní podmínku přijímacího řízení, celkové množství přihlášek ve studijním oboru je menší, než počet přijímaných žáků: Uchazeč bude přijat ke studiu bez přijímacích zkoušek.

Proč pořádá škola vlastní přijímací zkoušky?

Díky opatření MŠMT to je v tomto školním roce možné. Většina průmyslových škol toho využila, my také. Důvodů je víc – jednodušší a rychlejší proces a v neposlední řadě si myslíme, že střední školy vlastními přijímacími zkouškami dokáží dobře zohlednit výpadky ve vědomostech žáků způsobených distančním vzděláváním, které v základních školách probíhá různě intenzivně.

Proč jste nejdříve chtěli na přihlášce ke studiu i vysvědčení ze 7. třídy a nyní na tom netrváte?

Původní myšlenkou bylo zohlednit v přijímacím řízení alespoň dvě pololetí – kromě 1.pololetí 8. ročníku i druhé pololetí 7. ročníku. K tomuto rozhodnutí nás vedlo to, že nechceme nijak poškodit žáka, který při distančním vzdělávání ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku neměl srovnatelné podmínky s ostatními. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 nesmí být sledováno v žádné škole. Myslíme si ale, že i první pololetí školního roku 2020/2021 je silně zasaženo distanční výukou a my nechceme nijak poškodit žáka, který při distančním vzdělávání neměl srovnatelné podmínky s ostatními žáky z různých škol.

Protože se ale přihláška vyplňuje dvakrát, tak jsme od požadavku vysvědčení ze 7. třídy ZŠ ustoupili, neboť na některých jiných středních školách chtějí zohlednit i vysvědčení z 1.pololetí 9. ročníku ZŠ a ve formuláři přihlášky prostě už více místa není. Za chybnou informaci uvedenou při dnech otevřených dveří se tedy omlouváme, nicméně pokud jste již pro nás vyplnili i 7. ročník ZŠ, je to samozřejmě také v pořádku.

Jakým způsobem se dozvíme výsledky přijímacího řízení?

Každému uchazeči o studium, respektive jeho zákonnému zástupci, odešleme informační dopis, kde bude uvedeno i registrační číslo uchazeče. Toto číslo si pečlivě uschovejte. Pokud se přijímací zkoušky uskuteční  z důvodu většího počtu uchazečů, než je míst v příslušném studijním oboru, dostanete stejným způsobem i pozvánku k přijímacím zkouškám.

Dne 19. května 2021 zveřejníme na webu školy a na nástěnce před školou oficiální výsledky přijímacího řízení ve formátu tabulky s pořadím, kde bude místo jména uchazeče uvedeno jeho registrační číslo. Tímto okamžikem se považuje přijetí ke studiu za oznámené.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů o studium bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno individuálně e-mailem a doporučeným dopisem.

Na pozvánce jste uvedli, že si žák má přinést občanský průkaz. Ale synovi ještě nebylo 15 a občanku nemá.

Toto je opatření kvůli ztížení možnosti podvádění. Pokud Váš syn ještě nemá občanský průkaz, bylo by vhodné, kdyby si přinesl například pas nebo třeba průkazku na dopravu a podobně. Pokud nic z toho nemá, jenom si tuto skutečnost poznamenáme a zkoušku bude konat naprosto normálně bez jakéhokoliv omezení.

Můj syn obdržel pozvánku k přijímacím zkouškám. K přihlášce jsme ale ale zapomněli přiložit posudek z pedagogicko psychologické poradny, podle kterého by měl mít navýšení času na přijímací zkoušky o 50%. Bude mu navýšení umožněno?

Pokud posudek doručíte do školy nejpozději den před konáním školní přijímací zkoušky, tento posudek budeme akceptovat a čas mu navýšíme. To je velkou výhodou školních přijímacích zkoušek, protože u zkoušek státních organizovaných Cermatem už opožděné dodání posudku není možné.