Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

16.1.2018
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 30

Přihlášky

 1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1.března 2018 poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  Přihláška ke studiu je ke stažení zde.
 2. Součástí přihlášky je:
  • klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ (nebo vysvědčení)
  • lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  • rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
  • doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Součástí přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška. Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace. Základní informace můžete nalézt i zde.

Kritéria stanovená ředitelem školy:

 • podíl 60% – výsledky jednotné zkoušky (český jazyk, matematika), přičemž se do hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů
 • podíl 40% – průměr známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku základní školy

Základní podmínkou přijetí je skutečnost, že uchazeč není ve 2.pololetí 8.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Rozhodnutí o přijetí

 • do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků přijímací zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů
 • nepřijatým uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům doručí ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • ředitel školy zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • k naplnění stavu žáků může ředitel vyhlásit další kola přijímacího řízení s hodnocením přihlášených uchazečů dle kritérií stanovených pro první kolo
 • uchazeč, který v prvním kole konal jednotnou zkoušku na jiné škole, je povinen doložit výsledky jednotné zkoušky pro naplnění kritérií přijímacího řízení

Zápisový lístek

 1. svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 2. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

V Mladé Boleslavi dne 20.11.2017

Ing. Martin Kubát, ředitel školy