Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

16.5.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01

Potřebné dokumenty

1. Výpis výsledků přijímacích zkoušek

Výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Pokud tento výpis nemáte, požádejte o něj školu, kam jste se hlásili v prvním kole.

2. Přihláška ke studiu

  1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  2. Součástí přihlášky musí být klasifikace z prvního a druhého pololetí 8. ročníku ZŠ a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ potvrzená příslušnou školou. Nevyžadujeme lékařské potvrzení, které je součástí přihlášky.
  3. Dále je možné v případě potřeby doložit tyto přílohy:
    – rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
    – doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky přijetí ke studiu

  1. Uchazeč nebyl  v 1.pololetí a 2. pololetí  8.ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný. V případě 2 cizích jazyků na vysvědčení platí lepší známka.
  2. Doložení výsledků přijímacích zkoušek z 1. kola

Přihlášky ke studiu budou vyhodnocovány průběžně vždy v pondělí po kontrole přihlášek doručených týden v předchozím týdnu. Druhé kolo bude ukončeno až do naplnění kapacity oborů. Ukončení druhého kola bude oznámeno zde na webu školy po naplnění kapacity oborů.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

V Mladé Boleslavi dne 16.5.2022

Ing. Václav Bohata, ředitel školy