Další kolo přijímacího řízení

1.6.2021
Václav Bohata
bookmark

Některé zápisové lístky nám přijatí uchazeči na obor Strojírenswtví odnesli do školy, kam se dostali na odvolání. Máme volných ještě několik volných míst pouze na obor Strojírenství 23-41-M/01. Vyhlašuji tedy další kolo PŘ na obor Strojírenství 23-41-M/01 se stejnými podmínkami, jako byly v kole druhém. Podrobnosti jsou po rozkliknutí v další části tohoto článku.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy


9.6.2021:

UKONČENÍ 2 KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Z důvodu naplnění kapacity studijních oborů ukončujeme ke dni 9.6.2021 2. kolo přijímacího řízení do všech studijních oborů. Další přihlášky přijímat nebudeme. Po ukončení procesu odvolání na jiných školách se může stát, že se nějaké místo ještě uvolní. V tom případě na doplnění volných míst vyhlásíme ještě jedno kolo PŘ. Sledujte aktuální informace na našem webu.

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01

 

Přihlášky

  1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce  poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  2. Součástí přihlášky je:
    • klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ (nebo vysvědčení)
    • rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
    • doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
    • výsledky přijímacích zkoušek  z prvního kola PŘ

Podmínky přijetí ke studiu

Základní podmínkou přijetí je skutečnost, že uchazeč nebyl v 1.pololetí 8.ročníku ZŠ  hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Přihlášky ke studiu budou vyhodnocovány průběžně až do naplnění kapacity oboru. Pokud uchazeč nedodá výsledky přijímacího řízení z prvního kola, bude jeho žádost posuzována individuálně s možností dodatečného konání zkoušky v naší škole.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

V Mladé Boleslavi dne 1.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy