Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

14.5.2018
Václav Bohata
bookmark

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Přihlášky

 1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  Přihláška ke studiu je ke stažení zde.
 2. Součástí přihlášky je:
  • klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ (nebo vysvědčení)
  • výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou – výpis lze získat na škole, kde jste konali přijímací zkoušky
  • lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  • rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
  • doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Základní podmínkou přijetí je dodání všech požadovaných dokumentů a skutečnost, že uchazeč není ve 2.pololetí 8.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Rozhodnutí o přijetí

Po dodání všech potřebných dokumentů a splnění podmínky přijetí budou přihlášky vyhodnocovány průběžně a rozhodnutí o přijetí budou odesílána co nejdříve.

Zápisový lístek

 1. svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 2. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

V Mladé Boleslavi dne 14.5.2018

Ing. Martin Kubát, ředitel školy