Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

28.1.2021
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č.353/2016 Sb. a v souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 5.1.2021 č.j. MSMT-43073/2020-3

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30

Přihláška ke studiu

 1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1.března 2021 poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  Tiskopis přihlášky ke studiu je ke stažení zde
 2. Součástí přihlášky musí být klasifikace z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ potvrzená příslušnou školou. Další ročníky a pololetí nevyžadujeme, na přihlášce však mohou být vyplněny. Nevyžadujeme ani lékařské potvrzení, které je součástí přihlášky.
 3. Dále je možné v případě potřeby doložit tyto přílohy:
  – rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
  – doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!

Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení budou písemné školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkoušky si budeme organizovat sami, nebude to tedy jednotná přijímací zkouška CERMAT. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že si uvědomujeme rozdílnou úroveň distanční výuky v základních školách a naše přijímací zkoušky tomu přizpůsobíme.

Příklady školních přijímacích zkoušek:

Matematika Český jazyk
Vzorové zadání Vzorové zadání
Výsledky Výsledky

Termíny přijímacích zkoušek:

 • Řádný termín: 7. dubna 2021 od 8:00 hod MŠMT termíny opakovaně posouvá, sledujte aktuální informace
 • Náhradní termín:21. dubna 2021 od 8:00 hod

Pozvánku k přijímacím zkouškám a informační dopis odešle škola zákonným zástupcům uchazečů pomocí  prostředků elektronické komunikace nejpozději 8. března 2021. Posunuto na další týden, pravděpodobně na 16. března 2021.

Pokud v některém studijním oboru bude menší počet přihlášek, než počet volných míst, ředitel školy do 8. března 2021 rozhodne o nekonání přijímací zkoušky do příslušného oboru a zákonným zástupcům uchazečů škola odešle pouze informační dopis.

Uchazeči o studium, kteří se nebudou moci zúčastnit řádného termínu přijímacích zkoušek například z důvodu nemoci, karantény, časového konfliktu s přijímacími zkouškami na jinou školu nebo jiného závažného důvodu, oznámí tuto skutečnost škole. V tom případě budou uchazeči konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Kritéria stanovená ředitelem školy:

 • podíl 50% – výsledky školní přijímací zkoušky
 • podíl 50% – průměr známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika za 1. pololetí  8. ročníku základní školy

Základní podmínkou přijetí bude skutečnost, že uchazeč nebyl  v 1.pololetí 8.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Rozhodnutí o přijetí

 • dne 28. dubna 2021 škola zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů na webu školy a na veřejně přístupném místě před školou
 • zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí škola rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • k naplnění stavu žáků může ředitel vyhlásit další kola přijímacího řízení se základní podmínkou přijetí platnou pro první kolo

Zápisový lístek

 1. svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 2. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

V Mladé Boleslavi dne 28.1.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy