2. kolo přijímacího řízení – UKONČENO

15.5.2023
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ukončeno dne 21.5.2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oboru Strojírenství 23-41-M/01

Potřebné dokumenty

1. Výpis výsledků přijímacích zkoušek

Výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Pokud tento výpis nemáte, požádejte o něj školu, kam jste se hlásili v prvním kole.

2. Přihláška ke studiu

  1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
  2. Součástí přihlášky musí být klasifikace z prvního a druhého pololetí 8. ročníku ZŠ a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ potvrzená příslušnou školou. Nevyžadujeme lékařské potvrzení, které je součástí přihlášky.
  3. Dále je možné v případě potřeby doložit tyto přílohy:
    – rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
    – doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky přijetí ke studiu

  1. Uchazeč nebyl  v 1.pololetí a 2. pololetí  8.ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný. V případě 2 cizích jazyků na vysvědčení platí lepší známka.
  2. Doložení výsledků přijímacích zkoušek z 1. kola

Přihlášky ke studiu budou vyhodnocovány průběžně vždy v pondělí po kontrole přihlášek doručených v předchozím týdnu. Vyhodnocování pořadí proběhne v souladu s kritérii vyhlášenými pro první kolo PŘ.  V rámci zrychlené celého procesu bude druhé kolo PŘ probíhat zjednodušeným způsobem, výsledky budou sdělovány telefonicky ihned po vyhodnocení bez zdlouhavé administrativy.  Druhé kolo bude ukončeno až do naplnění kapacity oboru. Ukončení druhého kola bude oznámeno zde na webu školy po naplnění kapacity oborů.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

V Mladé Boleslavi dne 15.5.2023

Ing. Václav Bohata, ředitel školy