Stravování

Informace školní jídelny

Předmětem činnosti je poskytování stravovacích služeb v rozsahu výroba a výdej studených a teplých pokrmů. Hlavní rozsah činnosti je zaměřen na skupiny strávníků tvořený ze studentů a pedagogů střední průmyslové školy, okolních škol zaměstnanců a důchodců průmyslové školy.

Školní jídelna zajišťuje  celodenní stravování pro ubytované studenty na Domově mládeže  SPŠ Mladá Boleslav a ISŠ Mladá Boleslav.

Školní stravování se řídí:

 • obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami
 • zásadami bezpečnosti při práci
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb.
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. (metodikou spotřebního koše a výživovými normami)
 • školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 • nařízením vlády Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004
 • systémem kritických bodů – HACCP

Výdej stravy:

 • snídaně 7:00 – 7:45 hod.
 • oběd 11:15 – 14:15 hod.
 • večeře  18:00 – 19:00 hod.

Kancelář školní jídelny:

Irena Ratajská, vedoucí školní jídelny
Tel: 326 201 135
Mobil: 732 654 963
E-mail: jidelna@spsmb.cz

č. účtu: 19-5780460237/0100

Pondělí – pátek, vždy od 7.00 – 15.30 hodin.

Základní informace:

 • Přihlášky ke stravování je možné vyzvednout v kanceláři, na sekretariátu školy nebo stáhnout –  odkaz zde.
 • Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu.
 • Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, kde budete přihlášeni ke stravování.
 • Na sekretariátu školy si strávník zakoupí čip (kartu) ke stravování, který slouží i ke vstupu do školy. Čip se aktivuje v kanceláři ŠJ. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit čip nový.
 • Strávníci z ostatních škol si nechají načipovat kód do vlastních čipů (karet).
 • Výdej obědů se realizuje pomocí čipů, bez čipu nebude oběd vydán. Čip je totožný se vstupním čipem do areálu školy.
 • Přihlášení je nutné vyřídit nejdéle do 31.7. stávajícího roku, vzhledem k omezenému provozu během letních prázdnin doporučujeme termín do 30.6.
 • Stravné bude hrazeno zálohově, tzn. že bude z účtu sráženo měsíc předen (v srpnu na září atd.).
 • Povinností strávníků je zajistit si dostatek finančních prostředků na účtu vždy před srážkou tj. 18. dne v měsíci.
 • Odhlášení obědů a veškeré další změny je možné provádět přes internet pomocí webové aplikace. V průběhu letních prázdnin budou na příslušné mailové adresy zaslány přihlašovací údaje.
 • Cena oběda činí 47,-Kč, cena celodenního stravování je 134,- Kč.
 • V případě, že budou obědy nezaplacené, bude stravování zrušeno do doby než bude vyrovnán dluh. Uhrazení dluhu probíhá převodem na účet.
 • Strávníci jsou automaticky přihlašování na další měsíc. Je důležité hlásit každou změnu a ukončení stravování, protože strávník je přihlášen automaticky a je mu účtováno stravné.
 • Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne stravování. Obědy je možné odhlásit na následující den nejpozději do 12. hodin. Objednávání a rušení stravy je možné provádět pomocí internetu na adrese www.strava.cz.
 • Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit, neodhlášené propadají – podle zákona č. 561/2004 Sb.
 • První den nemoci je možno oběd odebrat do jídlo nosiče (rodiče)
 • Za neodhlášený oběd ( v době nemoci a dni, kdy neprobíhá vyučování) si může škola doúčtovat režijní náklady.
 • Student má nárok na dotovaný oběd pouze v době, kdy probíhá vyučování – dle § 119 školského zákona 561/2004 Sb.

Stravování maturantů

 • Studenti čtvrtých ročníků nemají nárok na dotovanou stravu ode dne následujícího po dni vydání ročníkové vysvědčení za 4. ročník studia, žáci ubytovaní na Domově mládeže mají právo na dotované stravování a ubytování až do dne konání státní maturitní zkoušky v řádném termínu, stanoveném pro třídu.
 • Nárok na dotovanou stravu mají všichni maturující strávníci ve dnech konání státních maturitních zkoušek, stanovených pro třídu.

Ostatní ujednání

 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování v jídelně se strávníci chovají ukázněně, dbají pokynů dohlížejících učitelů, dodržují zásady slušného chování a hygieny při stolování.
 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci při zahájení školní roku, dále je k dispozici u vedoucí školní jídelny, u hlavní kuchařky a je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně.

» Přihlášení pro strávníky školní jídelny