Přijímací řízení

Třídní schůzky rodičů budoucích tříd prvního ročníku

bookmark
22.6.2021
Václav Bohata

Zveme rodiče žáků budoucího prvního ročníku na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 28.6.2021 od 16:00 v budově školy. Rozpis učeben bude vyvěšen u vchodu do školy. Podrobnější program schůzek pošleme e-mailem.

Další kolo přijímacího řízení

bookmark
1.6.2021
Václav Bohata

Některé zápisové lístky nám přijatí uchazeči na obor Strojírenswtví odnesli do školy, kam se dostali na odvolání. Máme volných ještě několik volných míst pouze na obor Strojírenství 23-41-M/01. Vyhlašuji tedy další kolo PŘ na obor Strojírenství 23-41-M/01 se stejnými podmínkami, jako byly v kole druhém. Podrobnosti jsou po rozkliknutí v další části tohoto článku.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – odvolání proti nepřijetí

bookmark
27.5.2021
Václav Bohata

Dnes začínám kladně vyřizovat podaná odvolání proti nepřijetí ke studiu na naší škole. Kladně jsem již rozhodl u všech odvolání podaných na studijní obory Strojírenství a Dopravní prostředky.

U studijního oboru Informační technologie jsem zatím kladně rozhodl pouze u několika uchazečů, kteří byli v pořadí nejvýše „pod čarou“. Další odvolání u tohoto oboru budu řešit počátkem příštího týdne, jakmile budeme vědět počet odevzdaných zápisových lístků.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2021/2022

bookmark
19.5.2021
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 63 (shoda počtu bodů na 60.-63. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
MAT8, FYZ8, CJL8, CIZ_J8 – známky z vysvědčení z pololetí 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
PRUM_8 – průměr ze sledovaných 4 známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy
PRUM_BODY – vypočtené body za průměr (0 až 44)
PZ_MAT – body získané při školní přijímací zkoušce z matematiky (0 až 22)
PZ_CJL – body získané při školní přijímací zkoušce z českého jazyka (0 až 22)
PZ_BODY – celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky (0 až 44)
CELK_BODY – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
PORADI – pořadí uchazeče v příslušném studijním oboru
PRIJETI – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 hod do 15:30 hod. Z organizačních důvodů  jsme o jeden den posunuli termín vydání příslušného rozhodnutí proti původní zaslané informaci. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je velká, neboť řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
26.4.2021
Václav Bohata

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Přečíst celý článek »

Harmonogram přijímacích zkoušek

26.4.2021
Věra Svárovská

Řádný termín: středa 5. května 2021

Náhradní termín: úterý 18. května 2021

Seznamy uchazečů a přidělených učeben budou k dispozici ve vchodu do školy na nástěnce.

Zákonný zástupce toho uchazeče, který nebude moci ze závažných důvodů konat přijímací zkoušky v prvním řádném termínu, sdělí tuto skutečnost prokazatelným způsobem mailem či telefonicky nejpozději ve středu 5. května do 7:55 hod. V tom případě bude uchazeč konat zkoušku v druhém náhradním termínu v úterý 18. května 2021. Pokud jste již tuto skutečnost oznámili, považujte informaci za bezpředmětnou.

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

28.1.2021
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č.353/2016 Sb. a v souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 5.1.2021 č.j. MSMT-43073/2020-3

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »