Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

bookmark
21.11.2023
Václav Bohata

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2023.

Program Dne otevřených dveří

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole
  • po skončení úvodní informační části bude následovat prohlídka školy
  • zájemci si mohou prohlédnout jenom vybrané části školy podle jejich zájmu o příslušný studijní obor nebo mohou absolvovat celou prohlídku
Začátky první části (informace v učebně)
9:00
11:00
13:00
15:00

Druhý Den otevřených dveří bude v sobotu 13.ledna 2024.

TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 – nový maturitní obor pro školní rok 2024/2025

bookmark
1.11.2023
Věra Svárovská
Maturitní obor TECHNICKÉ LYCEUM se zaměřením na mechatroniku a robotiku (kód oboru 78-42-M/01) je určen pro studenty, kteří se zajímají o techniku nebo přírodní vědy, chtějí pracovat s počítačem nebo roboty a uvažují o studiu vysoké školy technického zaměření.
Přečíst celý článek »

Druhé kolo přijímacího řízení

bookmark
21.5.2023
Václav Bohata

Příjem přihlášek na druhé kolo přijímacího řízení je ukončen. Od pondělí 22.5.2023 nebudeme přijímat další přihlášky ke studiu kromě těch, které byly odeslány poštou nejpozději v pátek 19. 5.2023.  Vyhodnocení došlých přihlášek proběhne co nejdříve, všichni zákonní zástupci budou včas informováni.

Vyhodnocení pořadí 2. kola PŘ dnes (23.5.2023) proběhlo. Přihlášek je 49, volných míst 11. Pořadí jsme sestavili podle stejných kritérií, jako v kole prvním. Zákonní zástupci  uchazečů na prvních 11 místech byli již telefonicky informováni. Vzhledem k tomu, že převážná většina těchto uchazečů čeká na vyřízení odvolání z 1. kola PŘ, v některých případech až do začátku června, jsme se rozhodli s vyhodnocením ostatních přihlášek počkat až do doby, než bude znám počet uchazečů z těch prvních 11, kteří skutečně nastoupí. Všechny došlé přihlášky ke studiu na 2. kolo PŘ tedy vyhodnotíme až v pondělí 5. června 2023.

2. kolo přijímacího řízení – UKONČENO

15.5.2023
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ukončeno dne 21.5.2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oboru Strojírenství 23-41-M/01

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
10.5.2023
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Po uplynutí zákonné lhůty pro podání zápisových lístků vyřídíme podaná odvolání proti nepřijetí. Teprve potom můžeme v případě potřeby vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Nebude to dříve, než 15. května 2023.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Přečíst celý článek »

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

2.5.2023
Václav Bohata

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů 2.5.2023 až od 13:00 hod.

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2023/2024

bookmark
28.4.2023
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 62 (shoda počtu bodů na 60.- 62. místě)
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)

ID  – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste ho v informačním dopise

Obor – číselné označení studijního oboru

ČJL – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem. Úspěšný ústní pohovor je označen písmenem P a pořadí se v tomto případě určuje speciálním výpočtem přesně podle pokynů MŠMT

MA – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pořadí – pořadí uchazeče

Přijetí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 2. května 2023 od 13:00 hod do 15:30 hod a ve středu  3. května 2023 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení

bookmark
27.4.2023
Václav Bohata

V souladu s platnými kritérii zveřejníme výsledky přijímacího řízení v pátek 28. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek obdržíme od organizace CERMAT nejdříve v 8:00. Poté teprve můžeme výsledky zpracovat my, sestavit pořadí a v anonymizované podobě ho zveřejnit na těchto stránkách.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme nejpozději ve 14:00. Žádáme vás o trpělivost,  před zveřejněním na vaše případné dotazy stejně nemůžeme uspokojivě odpovědět. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si vyzvednout v sekretariátě školy ve dnech 2. května 2023 a 3. května 2023 od 8:00 do 15:30. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.

Důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

bookmark
6.4.2023
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 13.4. 2023 a 2. termín 14.4.2023 a dvou náhradních termínech 1. termín 10.5.2023 a 2. termín 11.5.2023.

Uchazeč koná JPZ v 1. termínu na škole, kterou uvedl na 1. místě, JPZ v 2. termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě.

V minulých dnech Vám byl doporučenou poštou doručen dopis obsahující dva dokumenty. Kromě informace o zahájení přijímacího řízení také Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: V době konání JPZ z ČJ budou uchazeči UKR konat pohovory v českém jazyce v učebně č. 100.

VÝSLEDKY JPZ: Škola by měla obdržet výsledky JPZ v pátek 28.4.2023. (Výsledky náhradního termínu budou 18.5.2023). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Žádáme tedy o trpělivost.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
7.12.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 30
Dopravní prostředky Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »