Druhé kolo přijímacího řízení

9.5.2016
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.394/2008 Sb. vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení k dennímu studiu na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi do prvního ročníku oborů:

Název ŠVP: IT systémy ve strojírenství 
kód a název oboru: 2341M/01 Strojírenství

Název ŠVP: Informační technologie
kód a název oboru: 1820M/01 Informační technologie

Název ŠVP: Silniční doprava  
kód a název oboru: 2345M/01 Dopravní prostředky

Druhé kolo přijímacího řízení bude probíhat od 10. května 2016 do naplnění maximální kapacity tříd v jednotlivých oborech. O průběhu a ukončení druhého kola budeme veřejnost včas informovat na těchto stránkách.

 Podmínkou přijetí ke studiu ve druhém kole je:

  • správné vyplnění přihlášky ke studiu
  • nenaplněná kapacita v příslušném oboru studia

Vzor přihlášky ke studiu ke stažení
Součástí přihlášky je výpis známek z vysvědčení  8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ potvrzený ředitelem základní školy. 

Upozorňujeme na nutnost mít na přihlášce ke studiu vyplněné potvrzení lékaře. To platí pro všechny obory studia na naší škole.

Škola bude přihlášky ke studiu vyhodnocovat průběžně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou odesílána poštou, nebo je lze vyzvednout osobně v sekretariátu školy. Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Mladá Boleslav potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

V Mladé Boleslavi dne 9.5.2016

Ing.Martin Kubát, ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení

22.4.2016
Václav Bohata

>>Kliknutím na tento odkaz si stáhnete výsledky přijímacího řízení ve formátu pdf.
Současně je stejný seznam vyvěšen i před hlavním vchodem do školy. Zveřejněný seznam obsahuje kvůli ochraně osobních údajů pouze přidělená registrační čísla, která jste obdrželi poštou. Nadále lze sledovat výsledky přijímacího řízení také na adrese intranet.spsmb.cz.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, zveřejněním seznamu se považuje informace o přijetí za oznámenou.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů  ode dne, kdy škola zveřejnila seznam přijatých uchazečů. Posledním dnem pro zaslání nebo doručení zápisového lístku je tedy 6. květen 2016.

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu.

Úřední hodiny v sekretariátě školy jsou: Pondělí až čtvrtek od 7:00 do 15:30 a v pátek od 7:00 do 12:00.

Upozorňujeme, že v ulici Havlíčkova probíhá rekonstrukce, ale hlavní vchod je pro veřejnost nadále přístupný.

Důležité termíny přijímacího řízení 2016

8.2.2016
Václav Bohata
15. březen Poslední den podání přihlášky ke studiu, kterou lze podat osobně v sekretariátu školy nebo poslat poštou. Součástí přihlášky je i školou potvrzený výpis známek a lékařské potvrzení.
4. až 5. duben V tomto období byly uchazečům o studium resp. jejich zákonným zástupcům poštou odeslány písemné informace o přijímacím řízení. Součástí informace je i registrační číslo, pod kterým lze sledovat výsledky a průběh přijímacího řízení na webu školy na adrese intranet.spsmb.cz. Dále byla některým uchazečům o studium odeslána pozvánka k pilotnímu testování. Ta se týká těch uchazečů,  kteří uvedli naši školu na přihlášce na prvním místě, nebo těch, u kterých se škola uvedená na prvním místě neúčastní pilotního ověřování přijímacích testů.
12. duben Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč má právo nahlédnout a vyjádřit se ke spisu před rozhodnutím o přijetí na sekretariátu školy  v době od 8:00 do 15:00 hod. Toto nám ukládá zákon, ale k tomu dodáváme, že ve spisu v té době v žádném případě nebude rozhodnutí o přijetí. Doporučujeme raději sledovat informace na adrese intranet.spsmb.cz.
15. duben Pilotní testování pozvaných uchazečů o studium.
22. duben Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webu školy a na veřejně přístupném místě ve vitrině před vchodem do školy.
22. duben  a 25.duben V pátek 22. dubna 2016  v době od 9:00 do 12:00 a v pondělí 25. dubna 2016 v době od 7:00 do 15:00 lze v sekretariátě školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně poslána poštou. Ode dne vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí běží zákonná lhůta 3 pracovních dní pro podání odvolání proti nepřijetí ke studiu.
6. květen Poslední den zaslání nebo doručení zápisového lístku pro přijaté uchazeče o studium.
10. květen Zahájení druhého kola přijímacího řízení. Na základě počtu odevzdaných zápisových lístků a četných dotazů zájemců o studium byl termín zahájení druhého kola posunut o jeden den proti původnímu plánu

 

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Strojírenská technická administrativa

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Uplatnění absolventů je v logistice, pozicích administrativních pracovníků či asistentů vedoucích.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Budova školy
Velká tělocvična
Školní dílny
Dobová freska

Kde nás najdete

Sociální partneři

Aufeer Design
Metronet
Škoda Auto
Auto Zítka
Bilsing Automation