Výchovná poradkyně

Mgr. Ludmila Růžičková

Konzultační hodiny:

  • pátek od 10:40 po předchozí domluvě

Poradenská pomoc žákům školy a jejich rodičům při:

  • řešení prospěchových a výchovných problémů, problémů ve vztazích se spolužáky a učiteli
  • realizaci podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími jednotlivých předmětů a s pedagogicko-psychologickou poradnou

Poskytování informací týkajících se:

  • přijímacího řízení na SPŠ, formy studia a odborného zaměření
  • možností dalšího studia na VOŠ a VŠ