Výuka a klasifikace prvních až třetích ročníků

1.6.2020
Věra Svárovská

PŘÍTOMNOST STUDENTŮ 1.-3. ROČNÍKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY

Od 8. června je umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1.-3. ročníku za účelem konzultací. V měsíci červnu ale zároveň probíhají maturitní a přijímací zkoušky, během nichž se v budově školy bude pohybovat značné množství osob, a to při nutnosti dodržet přísné hygienické podmínky. Kromě toho bude velká část pedagogů povinně pověřena prací ve zkušebních komisích.

Z těchto důvodů bude i distanční forma výuky probíhat pravděpodobně v omezeném režimu.

Na četné dotazy přidáváme informaci o klasifikaci z předmětů, kde distanční výuka neprobíhala (například tělesná výchova, praxe apod). Známky se z těchto předmětů se budou uzavírat ze známek z období 1.2.2020 až 11.3.2020.  Pokud známky z tohoto období chybí, na vysvědčení bude ve 2. pololetí z daného předmětu známka, kterou žák získal již v prvním pololetí.

KONZULTACE

Proto od 10.6.2020 bude umožněno žákům 1.-3. ročníků účastnit se konzultací v budově SPŠ MB.

Jako nutnou považujeme přítomnost na konzultacích (převážně za účelem doklasifikace) především u těch studentů, kteří nezískali dostatek podkladů pro hodnocení vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 během distanční výuky (vzdělávání na dálku). Pro tyto studenty SOL bude zveřejněn rozpis konzultací podle předmětů a ročníků.

Ostatní studenti mají možnost domluvit si individuální konzultace s vyučujícími, a to jak distančně, tak osobně.

VYKLIZENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

Od 8.6. 2020 je také možné vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí (vyklizení skříněk) studentů, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti studentů zůstaly ve škole. Termín vyzvednutí konzultujte prosím se svým třídním učitelem. Všichni studenti musí při vstupu do budovy školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení na webu školy v článku „Konzultace a výuka ve 4. ročníku“.

ZÁVĚREČNÁ KLASIFIKACE A VYSVĚDČENÍ

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tedy do 10. března 2020 a od 8.června 2020.
b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
c) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Klasifikace studentů bude vyjádřena běžnými klasifikačními stupni.

Předání vysvědčení proběhne dne 30.6.2020 v rámci třídnických hodin. Organizace předávání bude upřesněna třídními učiteli.