Zahájení školního roku a organizace hygienických opatření od 1.9.2020

1.9.2020
Václav Bohata

Nový školní rok začal za zpřísněných hygienických opatření. Ředitel školy vydal v souvislosti s novým školním rokem tyto pokyny:

Zahájení školního roku a organizace hygienických opatření od 1.9.2020

Škola

U vstupu do školy bude umístěn stojan s dezinfekcí. Není požadováno potvrzení o bezinfekčnosti. Použití ochranných roušek není povinné. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Žáci školy se v šatnách převléknou a přezují, nebudou se v prostorách šaten zdržovat a ihned se přemístí do učeben dle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin bude sestaven tak, aby se minimalizoval pohyb žáků po škole. Každá třída bude mít přidělenu kmenovou učebnu, za kterou bude odpovídat. Přesuny budou pouze u dělených předmětů, většinou do odborných učeben, dílem, hřiště apod.

V každé učebně je k dispozici dávkovač dezinfekce, mýdla a papírové ručníky. Během výuky i o přestávkách bude zajištěno dostatečné větrání. Žákům je zakázáno přibližovat se k oknům, která budou kvůli větrání otevřená. O přestávkách se žáci nebudou navštěvovat mezi třídami, pohyb po chodbách bude jenom v nezbytně nutné míře.

Pokud se u některého žáka vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, bude se postupovat takto:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy
  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prostory školy budou pravidelně dezinfikovány takto:

  • V případě, že se v učebně nebudou žáci střídat, stačí dezinfekce prováděná uklízečkami v odpoledních hodinách
  • V případě, že se v učebně střídají žáci, zajistí dezinfekci učitel na konci hodiny před opuštěním učebny
  • Společné prostory, především WC, dveře apod. budou dezinfikovány několikrát denně pověřenými zaměstnanci školy

 

Školní jídelna

Při výdeji stravy škola zajistí oddělení cizích strávníků a školních strávníků organizací doby výdeje takto:

11:00 – 11:20              cizí strávníci (SPgŠ a ISŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli)

11:25-11:30                dezinfekce stolů a židlí

11:30 – 13:30              žáci a zaměstnanci SPŠ, třídy a dozory dle rozvrhu  tak, aby se nemísily třídy, dezinfekce bude prováděna průběžně

13:30 – 14: 15             cizí strávníci (obchodní akademie, osmileté gymnázium)

Před výdejem stravy strávníci dodržují rozestupy dle pokynů dozoru. Každý strávník si před výdejem stravy povinně vydezinfikuje ruce pomocí připraveného stojanu s dezinfekcí. Samoobslužný výdej příborů a nápojů je zakázán, vše budou vydávat zaměstnankyně ŠJ v okénku.

Domov mládeže

Všem ubytovaným žákům bude k dispozici dezinfekce. Všechny prostory budou pravidelně dezinfikovány. Vlastní potraviny musí být neprodyšně uzavřeny a uloženy v chladnu (ledničce) prostřednictvím vychovatelek. Ubytovaní nesmí ledničku sami otevírat.

V budově bude jedna samostatná místnost s postelí určená pro případ onemocnění ubytovaného žáka. K této místnosti bude příslušet i samostatné WC. Při zjištění infekčního onemocnění bude postupováno stejným způsobem, jako v budově školy.

Společenská místnost bude využívána jenom v nezbytně nutné míře při zajištění zásad větratelnosti a minimálně třímetrových odstupů mezi žáky.

Tyto pokyny jsou platné i pro zaměstnance školy.

 

Ing. Václav Bohata, ředitel školy