Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

fond

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu byla zařazena i Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, která bude spolupracovat se základními školami:

  • Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91,
  • ZŠ Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav,
  • Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112,
  • Základní škola a mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,
  • Základní škola Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110,
  • ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135,
  • ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1,
  • Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Projektový záměr Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi spočívá v zajištění moderního vybavení pro výuku Mechatroniky, CAD/CAM systémů, CNC programování. Toto vybavení bude sloužit nejen pro řádnou výuku žáků školy, ale rovněž pro zájmovou činnost, do které se mohou zapojit i žáci základních škol.

Udržitelnost aktivit projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu:                        Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu:          Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu:            CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace:                     2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem:       161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

Cíle projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.

Aktivity žáků

Na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi byly v rámci projektu realizovány zájmové kroužky pro studenty školy i pro žáky zapojených základních škol. Díky zajímavé náplni kroužků byl o účast v nich velký zájem.

Podrobnější informace o zájmových kroužcích  ve formátu pdf.

Slavnostní otevření odborných učeben podpořených projektem

Aktivity se realizují v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana SK Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

V úterý 16. června 2015 od 14:00 do 15:00 hod. proběhlo na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi slavnostní otevření učebny CAD/CAM a učebny mechatroniky. Za zřizovatele se akce zúčastnil Mgr. Karel Horčička, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. Dále pozvání přijali zástupce firmy ŠKODA AUTO a.s., pan Ing. Michal Kadera, prorektor Vysoké školy Škoda Auto, Mgr. Petr Šulc, zástupci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ a ředitelé středních a základních škol zapojených do projektu.

Slavnostní program zahájil ve 14:00 hod. ředitel školy Martin Kubát, který přivítal hosty. Dále se slova ujal pan Karel Horčička, náměstek hejtmana, který zmínil význam střední průmyslové školy v systému odborného vzdělávání. Ocenil zapojení školy do projektu a dosažené výstupy. V závěru podpořil nutnost investic do budovy školy, která je chráněnou památkou. Pan Michal Kadera, zástupce firmy ŠKODA AUTO a.s., která se v rámci synergie spolupodílela na vybavení učebny mechatroniky, hovořil o nezbytnosti podporovat technické vzdělávání na středních odborných školách, na důležitosti spolupráce firem a středních škol ale i na nutnosti zapojit do tohoto aktuálního programu i základní školy s ohledem na zachování průmyslové orientace ekonomiky našeho státu. Rovněž ocenil výstupy dosažené v projektu.

Po úvodních projevech představili věcní manažeři projektu pan Václav Bohata a pan Ondřej Havrda jednotlivé aktivity, které v rámci projektu škola realizovala. Kromě vybavení odborných učeben za celkovou částku 2 375 734 Kč škola zorganizovala několik zájmových kroužků pro středoškoláky i pro žáky základních škol. Žáci průmyslovky během projektu pracovali v kroužku konstruování CAD, v kroužku programování CNC a v kroužku mechatroniky. Pro žáky osmi zapojených základních škol byl připraven kroužek Catia a kroužek mechatroniky. Kromě toho probíhalo na průmyslovce pro žáky ZŠ praktické vyučování v dílnách. S velkým úspěchem se setkalo pořádání exkurzí za technickými zajímavostmi regionu, kterých se účastnili žáci ZŠ pod vedením vybraných žáků průmyslovky.

Hlavním bodem programu bylo vlastní představení nově vybavených odborných učeben. Prohlídka byla zahájena v učebně CAD/CAM, kde na nových výkonných stanicích bude probíhat výuka konstruování v programu Catia. Učebna je dále vybavena 3D tiskárnou pro realizaci výstupů modelování CAD. Poté byla hostům představena učebna mechatroniky vybavená edukačním systémem Merkur – několika sadami pro výuku od elektroniky, mechaniky až po náročné programování sestavených vozítek, obráběcích strojů a linek apod. Žáci SŠ i ZŠ předvedli hostům ukázky svých prací v zájmových kroužcích.

Na závěr programu ředitel školy poděkoval všem přítomným a otevřel prostor pro diskuzi. K tomu bylo připraveno na pohled krásné a chutné pohoštění, které dodali studenti SOU Horky nad Jizerou.