Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

7.12.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 30
Dopravní prostředky Dopravní prostředky 23-45-M/01 30

Přihláška ke studiu

 1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1.března 2023 poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod.
 2. Součástí přihlášky musí být klasifikace z prvního a druhého pololetí 8. ročníku ZŠ a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ potvrzená příslušnou školou. Nevyžadujeme lékařské potvrzení, které je součástí přihlášky.
 3. Dále je možné v případě potřeby doložit tyto přílohy:
  – rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
  – platné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!

Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • První řádný termín: 13. dubna 2023
 • Druhý řádný termín:  14. dubna 2023
 • Náhradní termíny: 10. a 11. května 2023

Pozvánku k přijímacím zkouškám a informační dopis odešle škola zákonným zástupcům uchazečů pomocí  prostředků elektronické komunikace, případně poštou.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Kritéria stanovená ředitelem školy:

 • podíl 100% – výsledky jednotné přijímací zkoušky

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro každý obor školy.

Základní podmínkou přijetí bude skutečnost, že uchazeč nebyl  v 1.pololetí a 2. pololetí  8.ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný. V případě 2 cizích jazyků na vysvědčení platí lepší známka.

Rozhodnutí o přijetí

 • dne 28. dubna 2023 škola zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů na webu školy a na veřejně přístupném místě před školou
 • zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí škola rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • k naplnění stavu žáků může ředitel vyhlásit další kola přijímacího řízení se základní podmínkou přijetí platnou pro první kolo

Zápisový lístek

 1. svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 2. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

V Mladé Boleslavi dne 5.12.2022

Ing. Václav Bohata, ředitel školy