Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

22.1.2024
Václav Bohata
bookmark

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 30

Přihláška ke studiu

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy.

Ani na jeden z uvedených oborů škola nevyžaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 Termíny pro podání přihlášky

Od 1. do 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky.

 Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky.

 • Elektronicky v online systému(s ověřenou elektronickou identitou – např. mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita, datová schránka apod.)
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Všechny podané přihlášky musí být identické.

 Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení budou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

 Termíny přijímacích zkoušek

 • První řádný termín: 12. dubna 2024
 • Druhý řádný termín: 15. dubna 2024
 • Náhradní termíny: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ)

Počet bodů: minimálně 0, maximálně 100 (50 bodů matematika, 50 bodů český jazyk). Počítá se lepší výsledek ze 2 termínů, pokud se jich uchazeč zúčastní.

Podíl na celkovém hodnocení: 80 %.

2. Body za známky z vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

Počet bodů: minimálně 0, maximálně 25.

Podíl na celkovém hodnocení: 20 %.

Body se vypočítají z těchto položek:

a) Známky z vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (ZS8)  a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (ZS9): 0 až 25 bodů.

Maximum 25 bodů získá uchazeč za vysvědčení s oběma průměry rovnými 1, což znamená součet průměrů=2. Minimum 0 bodů získá uchazeč, pokud je součet průměrů z obou vysvědčení 6 a více. Výsledek bude s přesností na 2 desetinná místa a bude vypočítán podle tohoto vzorce:

Počet bodů=(6 – průměr_ZS8 – průměr_ZS9 )∙6,25

Pokud při výpočtu vyjde záporné číslo, započítá se nula.

b) Třetí stupeň z chování na kterémkoliv z obou vysvědčení: mínus 25 bodů
nebo
c) Druhý stupeň z chování na kterémkoliv z obou vysvědčení: mínus 15 bodů
nebo
d) Druhý stupeň z chování na obou vysvědčeních: mínus 25 bodů

e) Jedna dostatečná na kterémkoliv z obou vysvědčení z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk (v případě 2 cizích jazyků se počítá lepší známka): mínus 15 bodů
nebo
f) Více dostatečných na kterémkoliv z obou vysvědčení z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk (v případě 2 cizích jazyků se počítá lepší známka): mínus 25 bodů

Celkový počet bodů ze známek z vysvědčení se vypočítá jako součet bodů získaných z položek a) až f). Pokud při součtu vyjde záporné číslo, je celkový počet získaných bodů za vysvědčení roven 0.

Základní podmínky přijetí ke studiu

 • Ke studiu nebudou přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni na základní škole v hodnocených obdobích z jakéhokoli předmětu nedostatečně. Takový žák má ovšem právo projít celým přijímacím řízením.
 • Ke studiu nebudou přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni při JPZ z testu z matematiky nebo testu z českého jazyka méně než 10 body (tzv. Cut off Score). Počítá se lepší výsledek ze 2 termínů, pokud se jich uchazeč zúčastní.

Přijetí ke studiu

Po sečtení všech bodů získaných z výsledků jednotných přijímacích zkoušek a bodů ze známek z vysvědčení vznikne celkové pořadí. Uchazeči budou přijati ke studiu na jednotlivé obory v souladu s plánovaným počtem žáků podle tohoto pořadí, pokud splnili základní podmínky přijetí ke studiu.

V případě stejného počtu bodů bude pořadí těchto uchazečů určeno dalšími kritérii:

 1. Lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
 2. Pokud to nestačí, pak bude dalším kritériem známka z matematiky z vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 3. Pokud ani to nestačí, pak bude dalším kritériem známka z matematiky z vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 4. Pokud ani to nestačí, pak bude dalším kritériem známka z českého jazyka z vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 5. Pokud ani to nestačí, pak bude dalším kritériem známka z českého jazyka z vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Přijímání uchazečů – cizinců

 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem před komisí, kterou určí ředitel školy. Termín pohovoru oznámíme uchazeči společně s pozvánkou na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky.
 • Umístění v pořadí všech uchazečů se provede na základě jejich umístění v tzv. redukovaném pořadí všech uchazečů, které nezohledňuje jejich výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka.
 • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Společně s žádostí uchazeč doloží, oprávněnost svého pobytu na území České republiky (např. že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)

 

V Mladé Boleslavi dne 22.1.2024

Ing. Václav Bohata, ředitel školy